SÄÄNNÖT

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on SF-Caravan Kymenlaakso ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kotka. Y-tunnus 0918025-5

Yhdistys kuuluu jäsenyhdistyksenä SF- Caravan ry:een, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä liitto. Yhdistyksellä on liiton suostumuksella oikeus käyttää nimessään yhdistelmää ”SFCaravan”.

Jos yhdistys eroaa tai erotetaan liiton jäsenyydestä, se anoo yhdistysrekisteristä kolmen (3) kuukauden kuluessa liiton jäsenyyden päättymisestä nimensä muuttamista siten, ettei nimi sisällä yhdistelmää ”SF- Caravan” tai ettei se mitenkään viittaa järjestösuhteeseen liiton kanssa. 

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäseninään olevien matkailuajoneuvon käyttäjien yhteisiä pyrkimyksiä sekä toimia yhteistoiminnan ylläpitäjänä jäsentensä ja jäsentensä perheiden kesken.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

a) pyrkii kehittämään toiminta-alueellaan matkailuajoneuvon turvallista, taloudellista ja tarkoituksenmukaista käyttöä sekä omalta osaltaan edistämään liikenneturvallisuutta,

b) pyrkii hankkimaan jäsentensä käyttöön sopivia matkailuajoneuvoalueita sekä vaikuttamaan sellaisten alueiden varustetasoon, käyttöehtoihin yms. seikkoihin,

c) harjoittaa jäsentensä opastusta ja neuvontaa sekä julkaisu- ja tiedotustoimintaa,

d) järjestää kokouksia, leirejä ja retkiä jäsenilleen sekä illanviettoja, näyttelyitä, kilpailuja ja muita vastaavanlaisia tilaisuuksia, sekä

e) tekee esityksiä ja aloitteita, antaa lausuntoja sekä edustaa jäseniään paikallisella tasolla suhteissa päätöksentekijöihin, viranomaisiin, yhteisöihin ja yrityksiin. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia, myyjäisiä sekä harjoittaa ravitsemisliikettä ja majoitustoimintaa ja varainkeräyksiä sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi myös omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3 § JÄSENET

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, rinnakkais-, nuoriso-, yhteisö- ja kunniajäseniä.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä henkilön, joka ilmoittaa haluavansa liittyä yhdistykseen ja suorittaa säädetyn jäsenmaksun.

Rinnakkaisjäseneksi, joka suorittaa säädetyn jäsenmaksun, voidaan hyväksyä henkilö, joka asuu samassa taloudessa varsinaisen jäsenen kanssa.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua erityisesti ansioituneen henkilön.

Yhdistyksen yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä rekisteröity yhdistys, kunta, osakeyhtiö, osuuskunta, säätiö tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusperiä ja myötävaikuttaa sen toimintaan ja suorittaa päätetyn jäsen- tai muun vastaavan maksun.

Yhdistyksen jäsen kunniapuheenjohtajaa ja kunniajäsentä lukuun ottamatta suorittaa vuosikokouksen määräämän liittymismaksun sekä vuotuisen jäsenmaksun.

4 § YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä suullisesti yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

5 § KURINPITOTOIMET

Jäseneen voidaan kohdistaa seuraavia kurinpitotoimenpiteitä:

– erottaminen jäsenyydestä

– Määräaikainen erottaminen jäsenyydestä

– rahasakko

– julkinen varoitus

– varoitus

– huomautus

– jäsenpalveluiden epääminen, kuten oikeus vuosi- tai kausipaikan vuokraamiseen.

Kurinpitotoimien luonteesta päättää hallitus.

Ankarin seuraamus on erottaminen jäsenyydestä. Rahasakkoa (sopimussakkoa) voidaan käyttää niissä tilanteissa, jossa jäsen on aiheuttanut taloudellista vahinkoa yhdistykselle. Rahasakon käyttäminen ei poista yhdistyksen oikeutta periä lisäksi todellista vahinkoa vastaava korvaus jäseneltä.

6 § YHDISTYKSESTÄ EROTTAMINEN

Yhdistys voi erottaa jäsenen yhdistyslaissa ja näissä säännöissä määrätyillä perusteilla.

1. Jäsen on jättänyt jäsenmaksun maksamatta, eikä ole huomautuksen saatuaan suorittanut sitä asetetussa määräajassa.

2. Jäsen on laiminlyönyt muut jäsenvelvoitteensa. Tämä koskee myös niitä velvoitteita, jotka liittyvät jäsenen ja yhdistyksen väliseen matkailuvaunun ja / tai -auton vuosi- tai kausipaikan vuokrasopimukseen, tai että jäsen on muutoin rikkonut vuokrasopimuksen määräyksiä.

3. Jäsen on aiheuttanut huomattavaa vahinkoa yhdistykselle.

4. Jäsen on toiminnallaan halventanut yhdistyksen ja / tai SF-Caravan (=liiton) toimintaa ja arvostusta.

5. Jäsen ei ole noudattanut kurinpitomääräyksiä, jotka yhdistys on asettanut tai antanut tai jotka liittyvät vuosi- tai kausipaikan vuokrasopimukseen.

7 § EROTTAMISMENETTELY

Jäsenen erottamisesta ja muista kurinpitotoimista päättää yhdistyksen hallitus. Päätöksessä on mainittava erottamisen syy ja päätös on perusteltava niin, että siitä ilmenee jäsenen erottamiseen johtanut toiminta ja menettely. Ennen päätöksen tekemistä jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen, paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

Jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi erottamispäätöksessä asetetussa määräajassa.

Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta eikä ole kehotuksesta huolimatta maksanut jäsenmaksua kahden kuukauden kuluessa erääntymisestä.

Erottamismenettelyssä saadaan niitä yhteystietoja, jotka jäsenestä on kirjattu yhdistyksen jäsenrekisteriin.

Muistutukset ja varoitukset saadaan toimittaa jäsenelle myös sähköisesti.

8 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen jäsenet käyttävät päätösvaltaa yhdistyksen kokouksessa. Vuosikokouksen kutsuu koolle hallitus.

Vuosikokouksen lisäksi yhdistys kokoontuu, milloin hallitus tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii. Vaadittu ylimääräinen kokous on pidettävä kuudenkymmenen (60) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Kokouskutsu yhdistyksen kokouksiin on julkaistava yhdistyksen hallituksen määräämässä, yhdistyksen toiminta-alueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä, tai jäsenille jaettavassa jäsenlehdessä, tai jäsenille jaettavassa tiedotteessa tai yhdistyksen nettisivuilla vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksessa on yksi (1) ääni jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, rinnakkaisjäsenellä, nuorisojäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä.

Äänioikeutta ei ole yhdistyksen kokouksissa yhteisöjäsenellä.

Äänioikeutta ei voi asiamies eikä edusmies käyttää.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

Yhdistyksen vuosikokouksessa, joka pidetään maalis- toukokuussa, käsitellään seuraavat asiat:

1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kolme (3) ääntenlaskijaa.

2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. hyväksytään kokouksen esityslista

4. esitetään tilinpäätös, joka käsittää toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen sekä toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan lausunnon

5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

6. vahvistetaan toimintasuunnitelma

7. vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus ja suoritustapa

8. päätetään yhdistyksen edustajille ja hallituksen jäsenille maksettavista matka- ym. korvauksista

9. valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja

10. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

11. valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja tai yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja kuluvalle tilikaudelle

12. valitaan edustajat ja heidän varahenkilönsä liiton kokouksiin

13. käsitellään kokouskutsussa mainitut, jäsenten hallitukselle esittämät asiat sekä hallituksen valmistelemat muut asiat

9 § YHDISTYKSEN HALLITUS

Yhdistyksen hallitukseen, jonka tehtävänä on huolehtia yhdistyksen toiminnasta, kuuluu puheenjohtaja, joka valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan ja vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä, jotka valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan.

Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen kaksivuotinen toimikausi alkaa valinnan suorittaneen vuosikokouksen päättyessä ja päättyy kaksivuotisen toimikauden päättävän varsinaisen vuosikokouksen päättyessä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet kaikista jäsenistä on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan yhdistyksen sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus voi asettaa tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia, jaostoja ja työryhmiä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

10 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, kumpikin erikseen, tai kaksi (2) hallituksen jäsentä yhdessä, tai se tai ne, jotka hallitus siihen määrää.


11 § TILIT

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit tarkastaa vuosikokouksessa valittu toiminnantarkastaja tai tilintarkastaja, jonka tulee suorittaa tehtävänsä viimeistään kaksikymmentä (20) päivää ennen vuosikokousta. Hallituksen on jätettävä tilit tarkastettavaksi viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta.

12 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan yhden kokouksen päätös, jossa sääntöjen muutosta on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

Ilmoitus muutosehdotuksesta on sisällytettävä kokouskutsuun.

Sääntöjä ei saa muuttaa ilman liiton hallituksen suostumusta.

13 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen purkamisesta, josta myös on kokouskutsussa mainittava, päätetään kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä peräkkäisessä kokouksessa. Kumpaisessakin kokouksessa tulee vähintään kolme neljäsosan (3/4) annetuista äänistä kannattaa purkamista.

Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan sen jäljelle jääneet varat liitolle tai jos liittoa ole, jollekin yhdistyksen tarkoitusperiä edistävälle oikeuskelpoiselle yhteisölle purkautumisesta päätettäessä viimeisen kokouksessa tehdyn päätöksen mukaisesti.

Sähköinen allekirjoitus Päivämäärä 17.05.2022 Kellonaika 14.42 Allekirjoittaja Rusi Timo Tapio