SF-CARAVAN KYMENLAAKSO RY, SÄÄNNÖT

Nimi: SF-Caravan Kymenlaakso ry

Kotipaikka: Kotka

Rekisterinumero: 123.655

Merkitty rekisteriin: 28.03.1977

Muutosilmoitus yhdistysrekisteriin, sääntömuutos

Rekisteröity: 26.10.2016

 

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on SF-Caravan Kymenlaakso ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Kotka.

Yhdistys kuuluu jäsenyhdistyksenä SF-Caravan ry:een, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä liitto.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäseninään olevien matkailuajoneuvon käyttäjien yhteisiä pyrkimyksiä sekä toimia yhteistoiminnan ylläpitäjänä jäsentensä ja jäsentensä perheiden kesken. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

a) pyrkii kehittämään toiminta-alueellaan matkailuajoneuvon turvallista, taloudellista ja tarkoituksenmukaista käyttöä sekä omalta osaltaan edistämään liikenneturvallisuutta,

b) pyrkii hankkimaan jäsentensä käyttöön sopivia matkailuajoneuvoalueita sekä vaikuttamaan sellaisten alueiden varustetasoon, käyttöehtoihin yms. seikkoihin,

c) harjoittaa jäsentensä opastusta ja neuvontaa sekä julkaisu- ja tiedotustoimintaa,

d) järjestää kokouksia, leirejä ja retkiä jäsenilleen sekä illanviettoja, näyttelyitä, kilpailuja ja muita vastaavanlaisia tilaisuuksia, sekä

e) tekee esityksiä ja aloitteita, antaa lausuntoja sekä edustaa jäseniään paikallisella tasolla suhteissa päätöksentekijöihin, viranomaisiin, yhteisöihin ja yrityksiin. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia, myyjäisiä sekä harjoittaa ravitsemisliikettä ja majoitustoimintaa ja varainkeräyksiä sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi myös omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. Yhdistyksellä on liiton suostumuksella oikeus käyttää nimessään yhdistelmää "SF-Caravan". Jos yhdistys eroaa tai erotetaan liiton jäsenyydestä, se anoo yhdistysrekisteristä kolmen (3) kuukauden kuluessa liiton jäsenyyden päättymisestä nimensä muuttamista siten, ettei nimi sisällä yhdistelmää "SF-Caravan" tai ettei se mitenkään viittaa järjestösuhteeseen liiton kanssa.

3 § JÄSENET

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, rinnakkais-, nuoriso-, yhteisö- ja kunniajäseniä.   Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä henkilön, joka ilmoittaa haluavansa liittyä yhdistykseen ja suorittaa säädetyn jäsenmaksun. Rinnakkaisjäseneksi, joka suorittaa säädetyn jäsenmaksun, voidaan hyväksyä toinen tai useampi sa­maan perheeseen kuuluva jäsen. Nuorisojäseneksi, joka suorittaa säädetyn jäsenmaksun, voidaan hyväksyä alle 18-vuotias henkilö. Yhdistyksen yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä rekisteröity yhdistys, kunta, osakeyhtiö, osuuskunta, säätiö tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusperiä. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua erityisesti ansioituneen henkilön. Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on ilmoitettava siitä ennen sen jäsenkauden alkua, jonka jäsenmaksuvelvoitteista hän haluaa luopua. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa yhdistyslaissa säädetyin perustein ja siitä säädettyä menettelyä käyttäen. Yhdistyksen jäsen kunniapuheenjohtajaa ja kunniajäsentä lukuun ottamatta suorittaa vuosikokouksen määräämän liittymismaksun sekä vuotuisen jäsenmaksun.

4 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Toimeenpanevana elimenä on hallitus. Vuosikokouksen kutsuu koolle hallitus.   Vuosikokouksen lisäksi yhdistys kokoontuu, milloin hallitus tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii. Vaadittu ylimääräinen kokous on pidettävä kuudenkymmenen (60) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Kokouskutsu yhdistyksen kokouksiin on julkaistava yhdistyksen hallituksen määräämässä, yhdistyksen toiminta-alueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä, tai jäsenille jaettavassa jäsenlehdessä, tai jäsenille jaettavassa tiedotteessa tai yhdistyksen nettisivuilla vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Yhdistyksen kokouksessa on yksi (1) ääni jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, rinnakkaisjäsenellä, nuorisojäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä. Äänioikeutta ei ole yhdistyksen kokouksissa yhteisöjäsenellä. Äänioikeutta ei voi asiamies eikä edusmies käyttää. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Yhdistyksen vuosikokouksessa, joka pidetään maalis- toukokuussa, käsitellään seuraavat asiat: 

 1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kolme (3) ääntenlaskijaa.

 2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 3. hyväksytään kokouksen esityslista

 4. esitetään tilinpäätös, joka käsittää toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen sekä toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan lausunnon

 5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

 6. vahvistetaan toimintasuunnitelma

 7. vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus ja suoritustapa

 8. Päätetään yhdistyksen edustajille ja hallituksen jäsenille maksettavista matka- ym. korvauksista

 9. valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja

 10. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

 11. valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja tai yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja kuluvalle tilikaudelle

 12. valitaan edustajat ja heidän varahenkilönsä liiton kokouksiin

 13. käsitellään kokouskutsussa mainitut, jäsenten hallitukselle esittämät asiat sekä hallituksen valmistelemat muut asiat

 

5 § YHDISTYKSEN HALLITUS

Yhdistyksen hallitukseen, jonka tehtävänä on huolehtia yhdistyksen toiminnasta, kuuluu puheenjohtaja, joka valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan ja vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä, jotka valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen kaksivuotinen toimikausi alkaa valinnan suorittaneen vuosikokouksen päättyessä ja päättyy kaksivuotisen toimikauden päättävän varsinaisen vuosikokouksen päättyessä. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet kaikista jäsenistä on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan yhdistyksen sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi asettaa tarpeelliseksi kat­somiaan toimikuntia, jaostoja ja työryhmiä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

 

6 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, kumpikin erikseen, tai kaksi (2) hallituksen jäsentä yhdessä, tai se tai ne, jotka hallitus siihen määrää, kukin yksin.

7 § TILIT

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit tarkastaa vuosikokouksessa valittu toiminnantarkastaja tai tilintarkastaja, jonka tulee suorittaa tehtävänsä viimeistään kaksikymmentä (20) päivää ennen vuosikokousta. Hallituksen on jätettävä tilit tarkastettavaksi viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta.

8 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan yhden kokouksen päätös, jossa sääntöjen muutosta on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Ilmoitus muutosehdotuksesta on sisällytettävä kokouskutsuun. Sääntöjä ei saa muuttaa ilman liiton hallituksen suostumusta.

9 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen purkamisesta, josta myös on kokouskutsussa mainittava, päätetään kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä peräkkäisessä kokouksessa. Kumpaisessakin kokouksessa tulee vähintään kolme neljäsosan (3/4) annetuista äänistä kannattaa purkamista. Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan sen jäljelle jääneet varat liitolle tai jos liittoa ole, jollekin yhdistyksen tarkoitus­periä edistävälle oikeuskelpoiselle yhteisölle purkautumisesta päätettäessä viimeisen kokouksessa tehdyn päätöksen mukaisesti.